گالری عکس ها

حضور در نمایشگاه های مختلف
    • نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی – ۱۳۹۵
    • نمایشگاه پژوهش – ۱۳۹۶
    • نمایشگاه پژوهشی آب و فاضلاب – ۱۳۹۶
    • نمایشگاه بین المللی کتاب – ۱۳۹۷
    • نمایشگاه بین المللی کتاب – ۱۳۹۸