مرد تنها – فرهاد

موسیقی بیکلام:

برقراز آسمان‌ها – اجرای نیما مسیحا

موسیقی بیکلام:

موسیقی بیکلام ۲‌ (نیم پرده پایین‌تر) :

 

باکلام (اجرای نیما مسیحا)‌:

دستهای آلوده (پروانگی) – نیما مسیحا

موسیقی بیکلام:

 

باکلام (اجرای نیما مسیحا)‌:

 

Ave Maria – Shubert

پیانو:

نت :

https://dl.krazm.workers.dev/2:/singing/Ave%20maria%20pdf.pdf